ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 ก.ย.2529
งบประมาณ : 779,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,732,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 1137000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 2050000
เพิ่มเติม..