ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)
 
              โรงเรียนบ้านกันจาน  ที่ตั้งหมู่ที่  1  ตำบลดองกำเม็ด  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดสรีสะเกษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โทรศัพท์  045- 685122                                   โรงเรียนบ้านกันจาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2482  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลดองกำเม็ด 4 วัดบ้านสวาย รองอำมาตย์เอกหลวงประชากรเกษม  นายอำเภอห้วยเหนือเป็นผู้ก่อตั้งดำรงโรงเรียนอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ นายพูน  วงศ์ภิรมย์  เป็นครูใหญ่ นายเฉย  ประโลม และนางอรอนงค์  ทองสนิท  เป็นครูน้อย มีนักเรียนทั้งหมด  108  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมถึงประถมศึกษาปีที่ 4 
               วันที่ 9  กรกฎาคม  2486  ทางราชการยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลดองกำเม็ด 1 (บ้านบิง) และยุบตำบลดองกำเม็ดรวมกับตำบลใจดี  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลใจดี    (วัดบ้านสวาย)
               เมื่อวันที่ 16  เมษายน  2492  ได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านสวายมาก่อสร้างใหม่บริเวณที่เรียกว่า “ภูมิโดง”  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยได้เงินอุดหนุน  1,000  บาท (หนึ่งพันบาท-ถ้วน) และได้อาศัยแรงงานราษฎรหมู่ที่ 1,4,11 และ 12  ใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนตามกฎกระทรวง  เปิดทำการสอนจากชั้น ป.1-4 ใช้นามโรงเรียนที่สร้างใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านกันจาน” และทางการได้เปลี่ยนตำบลใจดี  เป็นตำบลดองกำเม็ดตามเดิม โดยมีนายมั่น  เจริญพันธ์ เป็นครูใหญ่
               วันที่ 20 พฤษภาคม 2501 อาคารเรียนชำรุดมากจึงซ่อมแซมโดยขอเงินงบประมาณประเภทค่าใช้สอย 8,000 บาท ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้าง ร่วมกับชุมชนจึงเสร็จ
               พ.ศ. 2505 นายมั่น  เจริญพันธ์ ครูใหญ่ลาออกจากราชการและแต่งตั้ง นายพูน                  พันธเสน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ แต่งตั้ง นายชู  ดวงศรี เป็นครูใหญ่ ตามคำสั่ง จังหวัด ที่ 22/2506 วันที่ 5 เมษายน 2506
               วันที่ 16 มิถุนายน 2512 ได้แต่งตั้ง นายชู  ดวงศรี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านตรางสวาย และแต่งตั้ง นายพรหม สมบัติกำไร มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านกันจาน ตามคำสั่ง            ที่ ศ.ค.54/953 ของวันที่ 6 มิถุนายน 2512
               วันที่ 9 เมษายน 2514 อาคารเรียนชำรุดเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านบิง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2514
               วันที่ 14 พฤษภาคม 2514 นายพรหม  สมบัติกำไร  ได้ลาออกจากราชการ คำสั่งที่ ศ.ค.54/425 ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2514
               วันที่ 1 กรกฎาคม 2514 คณะครูภารโรง ได้ร่วมกันสร้างอาคารที่ถูกลมพัดเสียหาย โดยได้รับบริจาคทรัพย์และแรงงานราษฎร หมู่ที่ 1, 2 จนเสร็จเรียบร้อย
               วันที่ 9 กันยายน 2514 แต่งตั้ง นายวีรสิทธิ์  ดวงธนู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านระกา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกันจาน ตามคำสั่งที่ ศ.ค.54/2530 ของวันที่ 26 สิงหาคม 2514 ต่อมาได้รับเงินงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 4 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2514
               พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติเงินจากสภาตำบล จำนวน 150,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียน ป./ช. ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน
               พ.ศ. 2519 สภาตำบลได้อนุมัติเงินงบประมาณ 40,000 บาท มาต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน และใช้วัสดุตกแต่งสมทบ
               พ.ศ. 2522 ได้อนุมัติเงินต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 2 ห้องเรียน เป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท
               วันที่ 17 กรกฎาคม 2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานเป็นเงิน 90,000 บาท
               วันที่ 10 เมษายน 2528 ได้รับเงินงบประมาณ ก่อสร้างห้องแบบ สปช.105/26 อาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียนราคาทั้งหมด 779,000  บาท
               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ได้รับเงินงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.ง. จำนวนเงิน 15,000  บาท
               ปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการขยายโอกาสอีกการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษาให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 55 คน มีครูมาช่วยราชการ 2 คน คือ นายรุ่งโรจน์  เบ้าทอง และนายปราโมทย์   ศุขแจ้ง
               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทซิว – เนชันแนล ได้บริจาคเงิน 2,000, 000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จำนวน  1 หลังพร้อมอุปกรณ์ห้องเรียนครบ 4 ห้องเรียน               นายชัยรัตน์  มาประณีต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ
               วันที่ 30 กันยายน 2539 นายวีรสิทธิ์  ดวงธนู อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกันจาน ครบเกษียณอายุราชการ นายอำนาจ  สว่างภพ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาราชการแทน
               วันที่ 6 มกราคม 2540 นายกิตติศักดิ์  สมบัติกำไร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวงษ์ ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกันจาน ตามคำสั่ง สปช.ศรีสะเกษ ที่ 1334/2537 ของวันที่ 9 ธันวาคม 2537
               วันที่ 2 มิถุนายน 2540 นางชื่นจิต ครูโรงเรียนบ้านกันจาน ได้บริจาคเงิน 10,000 บาท และนางวันดี  สมบัติกำไร ได้บริจาคเงิน 10,800 ให้โรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้สร้างท่อสูงตั้งถังน้ำ เพื่อบริการน้ำให้นักเรียนได้ดื่มใช้
               วันที่ 23 มิถุนายน 2540 นายเทเวศน์  ชาติวงศ์ และครอบครัวได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น มอบให้โรงเรียน 4 เครื่อง ราคารวมประมาณ 12,800 บาท
               โรงเรียนนี้มีพื้นที่ตามเอกสาร ส.ค. 1 เลขที่ 24 และเลขที่ทะเบียนงานพัสดุ 1 เลขที่ 778 มีเนื้อที่กว้าง 3 เส้น 15 วา ยาว 6 เส้น 5 วา คิดเป็นพื้นที่ 18 ไร่ 75 ตารางวา

 
                  คำขวัญ                         :   ศึกษาดี    กีฬาเด่น   เป็นสุภาพชน

                  ปรัชญา                         :   ปัญญา  โลกสมิ  ปัชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

                  สีประจำโรงเรียน              :   สีขาว และสีแดง

 
               วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นายเมธา  จันครา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน
พ.ศ. 2551 นางอุทัย  อุ่มคำ  นางคำหมาย  สมบัติกำไร และนายกิตติศักดิ์  สมบัติกำไร ได้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วันที่ 29 ธันวาคม 2551 นายสิทธิพร  อ่อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน
วันที่ 1 มกราคม 2552 นายสิทธิพรอ่อนคำ ได้รับมอบหมายงานจากนายเมธา  จันครา                รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน และเริ่มปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านกันจานเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ม.3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม ในอาคารเรียน 3 หลัง ห้องน้ำแบบ 601/26 จำนวน 4 หลัง สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม ศาลาพักผ่อน                  1 หลัง ที่ดินโรงเรียนมีทั้งหมด 2 แปลง
      พ.ศ. 2553 วัดจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมด้านล่างอาคาร 4 เป็นห้องประชุมของโรงเรียน และคณะครูบุคลากรได้บริจาคงบประมาณสมทบ ช่วยติดตั้งไฟฟ้า พัดลม จนสำเร็จ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
      เดือนมีนาคม 2554 ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยงบประมาณผ้าป่าสามัคคี 165,000 บาท
      พ.ศ. 2552 ถึง 2553 ได้จัดสร้างศาลา และแหล่งเรียนรู้ของการเรียน เพิ่มอีก 6 หลัง ราคาหลัง  16,000  บาท
      พ.ศ. 2553 ได้อนุญาตให้จัดสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพในที่ดินแปลงที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      พ.ศ. 2553 ได้งบประมาณจากบริษัทซิวเนชันแนล ซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง 2 ด้าน จำนวนเงิน 5,000 บาท
      พ.ศ. 2553  ได้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณโดยการบริจาค และสมทบจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด
      วันที่ 23 สิงหาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 คัดเลือกโรงเรียนบ้านกันจานเข้าร่วมโครงการแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
      วันที่ 10 กันยายน 2553 โรงเรียนบ้านกันจานได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล              ดองกำเม็ด
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อนุญาต ให้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 เป็นห้องประชุม
      วันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้ขอบริจาคเงินซื้อดินถมสนามฟุตบอล โดยซื้อดิน จำนวน 300 รถ  รถละ 400 บาท เป็นเงินจำนวน  120,000 บาท
      วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้จ่ายเงินค่าติดตั้งกระจกห้องประชุมเป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท
      วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้รับเงินงบประมาณ จาก สส.วีระพล  จิตสัมฤทธิ์ จำนวน 100,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
      นายรุ่งอรุณ  บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่ 638/2555 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตำแหน่งเลขที่ 4044 ได้เดินทางมาปฏิบัติงานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
               เหตุการณ์สำคัญ ปีการศึกษา 2555 – 2556 ปี 2554 ได้ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ปรับปรุงน้ำดื่ม น้ำใช้ ได้รับการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สั่งหาถังน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำ ถังน้ำ 4 ถัง
               ทาสีรั้วรอบโรงเรียน ซ่อมแซมถนน ถมถนน เกรดถนน ฯลฯ เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
               ทาสีอาคารเรียน จัดปรับปรุงอาคารทั้ง 4 อาคาร ปรับปรุงห้องสมุด จัดห้องอาเซียน และได้มีการตั้งชื่ออาคารเรียนทั้ง 4 หลัง ดังนี้

               อาคารที่ 1 อาคารพอเพียง
               อาคารที่ 2 อาคารคุณธรรม
               อาคารที่ 3 อาคารสายกลาง
               อาคารที่ 4 อาคารมัชฌิมา
 
               โรงเรียนบ้านกันจานได้สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556
 
               วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านกันจาน ได้นำเสนอผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับประกาศผลการประเมิน ให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ตามนโยบายและแนวคิดโรงเรียนดีประจำตำบล ที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำด้านกีฬาและลูกเสือ นักเรียนทุกชั้นอ่านออก เขียนได้ คำพื้นฐาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอาเซียน เรียนอย่างมีความสุข
               นายรุ่งอรุณ  บัวงาม ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้แต่งตั้งนายชัยภัทร  รัตนสว่างภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเริงรมย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2558 ร่วมกันการพัฒนา ร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้รับงบประมาณ ดังนี้
               1. งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติม อาคารอนุบาลเพื่อบังแดด
               2. คณะครูร่วมสนับสนุน ต่อเติมสนามเด็กเล่น เป็นเงิน  30,000  บาท
               3. คณะครู สนับสนุน ห้องเก็บวัสดุ ห้องศีลธรรมลูกเสือ  40,000  บาท
               4. สวนมะนาวในท่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  30,000 บาท สนับสนุนอาหารกลางวันต่อไป
               5.โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2559 เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ให้ได้ดื่มน้ำสะอาด งบประมาณ 30,000 บาท
               6. ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านกันจานได้รีบงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท
               7. ปีการศึกษา 2559 คณะศิษย์เก่านำโดย นายวิทยาศิลป์ งามรูป และเพื่อนๆ นำอุปกรณ์กีฬาพร้อมปัจจัย มามอบให้เพื่อพัฒนาโรงเรียน ประเมินค่าเป็นเงิน 40,000 บาท
               8. ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมบริจาคสมทบสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารอนุบาล เป็นเงินจำนวน 35,000 บาท
               9. ปีการศึกษา 2559 นายชัยภัทร  รัตนสว่างภพ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล เพื่อความเป็นศิริมงคล เป็น นายนิธินันท์  ธนัทภพวรานนท์
               10. ปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  พิจารณางบประมาณคอมพิวเตอร์  DLIT จำนวน  4  เครื่องเป็นเงิน จำนวน 98,000 บาท เพื่อใช้ประกอบการสอน
      ต้นไม้ประจำโรงเรียน          :   ต้นยาง
               อักษรย่อของโรงเรียน         :   ก.จ.
               อัตลักษณ์ของโรงเรียน        :   ยิ้มง่าย ไหว้สวย  
               เอกลักษณ์ของโรงเรียน       :   โรงเรียนวิถีพุทธ
2. สภาพทั่วไป
    2.1  ที่ตั้ง
          ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - หมู่ที่  1 บ้านกันจาน  ตำบลดองกำเม็ด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
          ห่างจากอำเภอขุขันธ์      จำนวน  7   กิโลเมตร
          ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน   42 กิโลเมตร
          ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3  จำนวน   12  กิโลเมตร
    2.2  เขตบริการของโรงเรียน
            เขตบริการของโรงเรียนบ้านกันจาน  ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน  ได้แก่
                   1.บ้านกันจาน                       หมู่ที่    1
                   2.บ้านบิง                            หมู่ที่    2
                   3.บ้านบิงใต้                          หมู่ที่  11