วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION) 

ภายในปี 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าระบบประกันคุณภาพภายใน ทันสมัยระบบ ICT ดนตรี กีฬาเด่น เน้นทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ


   ปรัชญา( philosophy)  
               

                 ปญฺญา   โลกสฺมิ ปชฺโชโต     
                  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก