พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (VISION) 

               ภายในปี 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าระบบประกันคุณภาพภายใน ทันสมัยระบบ ICT ดนตรี กีฬาเด่น เน้นทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ

พันธกิจ (MISSION) 

              1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
               2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
               3.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพ

เป้าประสงค์ (GOALS)  
 
            1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จำเป็นตาม หลักสูตรของโรงเรียน         
            2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
            3. บุคลากรในสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
            4.สถานศึกษามการจัดการแบบมีส่วนร่วม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
กลยุทธ์สถานศึกษา
          1.คุณภาพของผู้เรียน
          2.กระบวนการบริหารและการจัดการ
          3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิสัยทัศน์ (VISION) 
            ภายในปี 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าระบบประกันคุณภาพภายใน ทันสมัยระบบ ICT ดนตรี กีฬาเด่น เน้นทักษะอาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ

พันธกิจ (MISSION) 
          1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
          2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
          3.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพ

เป้าประสงค์ (GOALS)  
 
            1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จำเป็นตาม หลักสูตรของโรงเรียน         
            2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
            3. บุคลากรในสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
            4.สถานศึกษามการจัดการแบบมีส่วนร่วม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
กลยุทธ์สถานศึกษา
          1.คุณภาพของผู้เรียน
          2.กระบวนการบริหารและการจัดการ
          3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ