►ทำเนียบบุคลากร
►ทำเนียบบุคลากร
                                                                         ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านกันจาน  
ที่ ชื่อ - สกุล   วุฒิ วิชาเอก สถานศึกษา  
   
1 นายนิธินันท์  ธนัทภพวรานนท์   กศม. บริหารการศึกษา ม.มหาสารคาม  
2 นายกล้าหาญ  สมบัติกำไร   ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.รามคำแหง  
3 นางเบญจลักษณ์  กุลวุฒิ   กศม. การวัดผลการศึกษา ม.มหาสารคาม  
4 นายสนอง  กวดขันธ์   ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  
5 นางชญาณิศา  วัฒนะอะโน   กศ.บ. ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
6 นางพิกุล   ปฤชานนท์   ค.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์  
7 นางเมตตา  สมบัติกำไร   ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฏจันทรเกษม  
8 นางนิติมา  ยกยศ   ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม  
9 นางยุบล   วงศ์ยะลา   วท.บ. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา/แนะแนว ม.รามคำแหง  
 
10 นายศักดิ์ดา   สาดา   กศม. การวัดผลการศึกษา ม.มหาสารคาม  
11 นายกิตติพงษ์   พลอยไทย   ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.รามคำแหง  
12 นางนิศารัตน์   พงษ์วิเศษ   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.รามคำแหง  
13 นางอัจฉรานันท์   สมบัติกำไร   คม. หลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏสุรินทร์  
14 นางสาวนงลักษณ์   ดวนใหญ่   กศ.บ การศึกษาพิเศษ ม.มหาสารคาม  
15 นายอุบล  มูลดับ   ศษ.บ. พลศึกษา  สถบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  
16 นางสาวลดาวัลย์  เกษีสังข์    วท.บ. คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ  
17 นางสาวมานิ  ไร้พวง   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.35 KB