► ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การขยายชั้นเรียนในสถานศึก