อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ยิ้มง่าย  ไหว้สวย


เอกลักษณ์ของโรงเรียน   โรงเรียนวิถีพุทธ