ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพูน วงศ์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่น เจริญพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2501
ชื่อ-นามสกุล : นายพูน พันธเสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501 - พ.ศ. 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายชู ดวงศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหม สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรสิทธิ์ ดวงธนู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ สว่างภพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธา จันครา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ .2548- พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร อ่อนคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 -พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งอรุณ บัวงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26. ธันวาคม. 2562. - ปัจจุบัน