กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกล้าหาญ สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0621951795
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
148 ม.1 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเษ
เครื่องราช : ทม,ทช,จพ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538 ปริญญาตรี/ครุศาสรบัณฑิต สถาบันราชภัฎสุรินทร์/วิชาการศึกษา
2522 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์/วิชาการศึกษา
2520 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา(สามัญ) โรงเรียนขุขันธ์
2517 ประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษา(ป.7) โรงเรียนบ้านหัวเสือ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มกราคม 2526 - ต.ค.2529 โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ ครู๑, ระดับ 1 อัตราเงินเดือน 1,780฿-2,205฿
1 ต.ค.2529-1ต.ค.2531 โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ ครู.2 ระดับ2 อัตราเงินเดือน 2,205-2485฿
1 ต.ค.2531-1 ต.ค.33 โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ อาจารย์ 1 ระดับ 3 อัตราเงินเดือน 2,765-4,750฿
1 ต.ต.2534 - 1 ต.ค.2536 โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ อาจารย์ 1 ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 5,020-7570฿
1 ต.ค.2537-1ต.ค.2539 โรงเรียนบ้านกระโพธิช่างหม้อ อาจารย์ 2 ระดับ 5 อัตราเงินเดือน 7,940-10,600฿
ก.พ.40-1ต.ต.42 โรงเรียนบ้านกันจาน อาจารย์ 2,ระดับ6 อัตราเงินเดือน 10,600-12,720฿
1 ต.ค.43-1ต.ค.47 โรงเรียนบ้านกันจาน อาจารย์ 2,ระดับ7 อัตราเงินเดือน 13,680-20,120฿
24 ธ.ค.47-1 ต.ค.50 โรงเรียนบ้านกันจาน ครู/ครูชำนาญการ ระดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 20,260-27,200฿
1 เม.ย.50-1 ต.ค.61 โรงเรียนบ้านกันจาน ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.3 อัตราเงินเดือน28,660- 58,390฿
1 ต.ค.61-1 เม.ย.62 โรงเรียนบ้านกันจาน ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ.4 อัตราเงินเดือน 58,390-60,856฿
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บังคับบัญชาลูเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๕๑
2 ผู้ฝึกสอนนักกีฬานักเรียน ชนะเลิศ ฟุตบอลชายรุ่น 16 ปี
3 ผู้ฝึกสอนนักกีฬานักเรียน ชนะเลิศ ฟุตบอลหญิงรุ่น 14 ปี
4 ผู้ฝึกสอนทีมชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
5 ผู้บังคับบัญชาลูเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๕๑
6 ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2541