กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชญาณิศา วัฒนะอะโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเมตตา สมบัติกำไร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0