กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติพงษ์ พลอยไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์