กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ดา สาดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวลดาวัลย์ เกษีสังข์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0