กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิติมา ยกยศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุบล วงศ์ยะลา
ครู คศ.3