กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุบล มูลดับ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5