กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสนอง กวดขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัจฉรานันท์ สมบัติกำไร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1