ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเบญจลักษณ์ กุลวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1