ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอัจฉรานันท์ สมบัติกำไร
ครู คศ.3