ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเมตตา สมบัติกำไร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6