กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกล้าหาญ สมบัติกำไร
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ