คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ แสงลอย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกล้าหาญ สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สิงหล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย อุดร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต ภูธรไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการคำมี ปัญญาวุโฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์ หรือองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอธิวัฒน์ สุขพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขา
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :